KONTAKT:

Wrocław
ul. Słowiańska 35b
(+48)71 322-26-09
506 066 661
501 322 207

filie: ul.Koszarowa
Będkowo o/Trzebnicy

Karta zgonu

Karta zgonu jest dokumentem wystawianym przez lekarza, stwierdzającego zgon.

Na podstawie tego dokumentu otrzymamy w Urzędzie Stanu Cywilnego akt zgonu,

który będzie konieczny do przeprowadzenia pochówku. Kartę zgonu wydaje się w dwóch

egzemplarzach: jako egzemplarz A służący do celów statystycznych oraz egzemplarz B,   

służący do celów pochowania zwłok.

Podanie przyczyny zgonu nie jest niezbędne do wystawienia karty zgonu. Gdy nie można

ustalić przyczyny zgonu lub, gdy nie ma podejrzenia zabójstwa lub samobójstwa, w karcie

zgonu, w miejscu przeznaczonym na wpisanie przyczyny zgonu, wpisuje się adnotację

"przyczyna zgonu nieustalona".

 

Akt zgonu

Akt zgonu, to inaczej akt stanu cywilnego, rejestrujący śmierć osoby. Zgon osoby należy

zgłosić najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia zgonu. Do zgłoszenia zgonu są obowiązani w

kolejności:

1. małżonek lub dzieci zmarłego,

2. najbliżsi krewni lub powinowaci,

3. osoby zamieszkałe w lokalu, w którym nastąpił zgon,

4. osoby, które były obecne przy zgonie,

5. administrator domu, w którym nastąpił zgon.

Jeżeli zgon nastąpił w szpitalu lub innym zakładzie, do zgłoszenia zgonu jest obowiązany

szpital lub zakład.

 

Zgłaszając zgon należy jednocześnie dostarczyć do Urzędu Stanu Cywilnego kartę zgonu

oraz dowód osobisty osoby zmarłej.

Akty zgonu są częścią księgi stanu cywilnego i są przechowywane w Urzędzie

Stanu Cywilnego lub Archiwum Państwowym. Możemy otrzymać jedynie odpis

aktu zgonu, który potocznie zwany jest aktem zgonu.